TREO CÁC LOẠI 1

Thông tin cơ bản 

Charm treo các loại 1 1  

 • Kích thước: 0.4cm x 2.2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm treo các loại 1 2 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.5cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.5g

Charm treo các loại 1 3 

 • Kích thước: 0.5cm x 1.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm treo các loại 1 4 

 • Kích thước: 0.7cm x 1.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm treo các loại 1 5 

 • Kích thước: 1cm x 1.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm treo các loại 1 6 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.4g

Charm treo các loại 1 7 

 • Kích thước: 1.1cm x 2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.8g

Charm treo các loại 1 8 

 • Kích thước: 4cm x 1.7m x 0.3cm
 • Khối lượng: 1g

Charm treo các loại 1 9 

 • Kích thước: 0.5cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.5g

Charm treo các loại 1 10 

 • Kích thước: 0.6cm x 1.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.5g

Charm treo các loại 1 11 

 • Kích thước: 0.4cm x 1.1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.5g

Charm treo các loại 1 12

 • Kích thước: 0.1cm x 2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm treo các loại 1 13

 • Kích thước: 0.8cm x 1.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.9g

Charm treo các loại 1 14

 • Kích thước: 1cm x 1.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm treo các loại 1 15 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.5g

Charm treo các loại 1 16  

 • Kích thước: 0.4cm x 0.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm treo các loại 1 17 

 • Kích thước: 0.6cm x 1.4cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1g

Charm treo các loại 1 18 

 • Kích thước: 1cm x 1.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm treo các loại 1 19

 • Kích thước: 0.8cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.2g

Charm treo các loại 1 20 

 • Kích thước: 0.4cm x 1.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm treo các loại 1 21 

 • Kích thước: 0.4cm x 1.3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm treo các loại 1 22 

 • Kích thước: 1.1cm x 1.5cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 0.9g

Charm treo các loại 1 23 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm treo các loại 1 24 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.5g

Charm treo các loại 1 25

 • Kích thước: 1.2cm x 2.1cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.9g

Charm treo các loại 1 26 

 • Kích thước: 0.6cm x 1.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.4g

Charm treo các loại 1 27 

 • Kích thước: 0.4cm x 1.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm treo các loại 1 28 

 • Kích thước: 0.3cm x 0.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.6g

Charm treo các loại 1 29 

 • Kích thước: 0.6cm x 1.7cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm treo các loại 1 30 

 • Kích thước: 0.4cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.7g