TRĂNG SAO TRÁI TIM 2

Thông tin cơ bản 

Charm trăng sao trái tim 2 1  

 • Kích thước: 1.2cm x 1.4cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm trăng sao trái tim 2 2 

 • Kích thước: 1.4cm x 1.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2g

Charm trăng sao trái tim 2 3 

 • Kích thước: 1.5cm x 2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm trăng sao trái tim 2 4 

 • Kích thước: 0.7cm x 1.4cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1g

Charm trăng sao trái tim 2 5 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm trăng sao trái tim 2 6 

 • Kích thước: 1.4cm x 1.4cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm trăng sao trái tim 2 7 

 • Kích thước: 1.2cm x 2.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2g

Charm trăng sao trái tim 2 8 

 • Kích thước: 1.2cm x 1m x 0.3cm
 • Khối lượng: 2.1g

Charm trăng sao trái tim 2 9 

 • Kích thước: 1.4cm x 1.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm trăng sao trái tim 2 10 

 • Kích thước: 2cm x 2.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 6g

Charm trăng sao trái tim 2 11 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm trăng sao trái tim 2 12

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.6g

Charm trăng sao trái tim 2 13

 • Kích thước: 0.8cm x 1.4cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.1g

Charm trăng sao trái tim 2 14

 • Kích thước: 1.5cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2g

Charm trăng sao trái tim 2 15 

 • Kích thước: 0.4cm x 1.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.4g

Charm trăng sao trái tim 2 16  

 • Kích thước: 2cm x 2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.8g

Charm trăng sao trái tim 2 17 

 • Kích thước: 0.5cm x 1.4cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.5g

Charm trăng sao trái tim 2 18 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.3cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm trăng sao trái tim 2 19

 • Kích thước: 1.5cm x 2.2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.8g

Charm trăng sao trái tim 2 20 

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm trăng sao trái tim 2 21 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm trăng sao trái tim 2 22 

 • Kích thước: 1.2cm x 2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.8g

Charm trăng sao trái tim 2 23 

 • Kích thước: 1.4cm x 2.1cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm trăng sao trái tim 2 24 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.4g