TRĂNG SAO TRÁI TIM 1

Thông tin cơ bản 

Charm trăng sao trái tim 1 1  

 • Kích thước: 2cm x 2.8cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.3g

Charm trăng sao trái tim 1 2 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.37g

Charm trăng sao trái tim 1 3 

 • Kích thước: 1cm x 1.3cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm trăng sao trái tim 1 4 

 • Kích thước: 1.4cm x 2.2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm trăng sao trái tim 1 5 

 • Kích thước: 1cm x 1.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.45g

Charm trăng sao trái tim 1 6 

 • Kích thước: 1.4cm x 2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1g

Charm trăng sao trái tim 1 7 

 • Kích thước: 1.2cm x 2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.3g

Charm trăng sao trái tim 1 8 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8m x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.36g

Charm trăng sao trái tim 1 9 

 • Kích thước: 0.9cm x 2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm trăng sao trái tim 1 10 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm trăng sao trái tim 1 11 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.22g

Charm trăng sao trái tim 1 12

 • Kích thước: 2cm x 3cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 8.5g

Charm trăng sao trái tim 1 13

 • Kích thước: 0.6cm x 1.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.5g

Charm trăng sao trái tim 1 14

 • Kích thước: 1cm x 1.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.4g

Charm trăng sao trái tim 1 15 

 • Kích thước: 0.4cm x 0.4cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.37g

Charm trăng sao trái tim 1 16  

 • Kích thước: 0.5cm x 3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.3g

Charm trăng sao trái tim 1 17 

 • Kích thước: 1cm x 1.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2g

Charm trăng sao trái tim 1 18 

 • Kích thước: 1.5cm x 1.8cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm trăng sao trái tim 1 19

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm trăng sao trái tim 1 20 

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.7g