PHẬT GIÁO TREO 2

Thông tin cơ bản 

Charm phật giáo treo 2 1  

 • Kích thước: 1.4cm x 2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2g

Charm phật giáo treo 2 2 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.3g

Charm phật giáo treo 2 3 

 • Kích thước: 1.2cm x 2.3cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.3g

Charm phật giáo treo 2 4 

 • Kích thước: 0.7cm x 1.8cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2.1g

Charm phật giáo treo 2 5 

 • Kích thước: 1.4cm x 1.6cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm phật giáo treo 2 6 

 • Kích thước: 0.7cm x 0.7cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm phật giáo treo 2 7 

 • Kích thước: 1.4cm x 1.4cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2.3g

Charm phật giáo treo 2 8 

 • Kích thước: 1cm x 1m x 0.5cm
 • Khối lượng: 0.94g

Charm phật giáo treo 2 9 

 • Kích thước: 2.8cm x 1.4cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 3.12g

Charm phật giáo treo 2 10 

 • Kích thước: 1.2cm x 2.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 3g

Charm phật giáo treo 2 11 

 • Kích thước: 1.1cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1g

Charm phật giáo treo 2 12

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.9g

Charm phật giáo treo 2 13

 • Kích thước: 1.3cm x 2.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2g

Charm phật giáo treo 2 14

 • Kích thước: 1.5cm x 2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2.7g

Charm phật giáo treo 2 15 

 • Kích thước: 0.5cm x 1.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.37g

Charm phật giáo treo 2 16  

 • Kích thước: 1.2cm x 1.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1g

Charm phật giáo treo 2 17 

 • Kích thước: 1.2cm x 2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2g

Charm phật giáo treo 2 18 

 • Kích thước: 1.2cm x 2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2g

Charm phật giáo treo 2 19

 • Kích thước: 1.5cm x 2.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm phật giáo treo 2 20 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.8cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.5g

Charm phật giáo treo 2 21

 • Kích thước: 1.5cm x 2.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2.8g

Charm phật giáo treo 2 22

 • Kích thước: 1.3cm x 2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.8g

Charm phật giáo treo 2 23

 • Kích thước: 0.8cm x 2.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.77g