PHẬT GIÁO TREO 1

Thông tin cơ bản 

Charm phật giáo treo 1 1  

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.85g

Charm phật giáo treo 1 2 

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.66g

Charm phật giáo treo 1 3 

 • Kích thước: 0.7cm x 1.2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.4g

Charm phật giáo treo 1 4 

 • Kích thước: 1cm x 1.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm phật giáo treo 1 5 

 • Kích thước: 1.3cm x 1.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm phật giáo treo 1 6 

 • Kích thước: 1.2cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2g

Charm phật giáo treo 1 7 

 • Kích thước: 1.3cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm phật giáo treo 1 8 

 • Kích thước: 1cm x 1.5m x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.1g

Charm phật giáo treo 1 9 

 • Kích thước: 1.3cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm phật giáo treo 1 10 

 • Kích thước: 1.5cm x 2.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2.8g

Charm phật giáo treo 1 11 

 • Kích thước: 1.3cm x 1.7cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1g

Charm phật giáo treo 1 12

 • Kích thước: 0.9cm x 1.7cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1g

Charm phật giáo treo 1 13

 • Kích thước: 0.7cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.65g

Charm phật giáo treo 1 14

 • Kích thước: 1.4cm x 1.4cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.5g

Charm phật giáo treo 1 15 

 • Kích thước: 1.3cm x 2.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.72g

Charm phật giáo treo 1 16  

 • Kích thước: 0.7cm x 3cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.3g

Charm phật giáo treo 1 17 

 • Kích thước: 1cm x 1.5cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2g

Charm phật giáo treo 1 18 

 • Kích thước: 1cm x 1.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm phật giáo treo 1 19

 • Kích thước: 1.1cm x 1cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm phật giáo treo 1 20 

 • Kích thước: 1.5cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm phật giáo treo 1 21

 • Kích thước: 1cm x 1.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.27g