ỐNG XỎ NGANG

Thông tin cơ bản 

Charm ống xỏ ngang 1  

 • Kích thước: 0.6cm x 0.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm ống xỏ ngang 2 

 • Kích thước: 1.1cm x 0.7cm x 0.6cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm ống xỏ ngang 3 

 • Kích thước: 0.6cm x 0.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm ống xỏ ngang 4 

 • Kích thước: 1.7cm x 0.4cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.56g

Charm ống xỏ ngang 5 

 • Kích thước: 2.1cm x 0.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.8g

Charm ống xỏ ngang 6 

 • Kích thước: 1.2cm x 0.4cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm ống xỏ ngang 7 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.6cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm ống xỏ ngang 8 

 • Kích thước: 0.6cm x 0.5m x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.63g

Charm ống xỏ ngang 9 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.41g

Charm ống xỏ ngang 10 

 • Kích thước: 0.7cm x 0.6cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.68g

Charm ống xỏ ngang 11 

 • Kích thước: 2.1cm x 0.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2g

Charm ống xỏ ngang 12

 • Kích thước: 4cm x 0.7cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 9.04g

Charm ống xỏ ngang 13

 • Kích thước: 3.8cm x 1cm x 0.8cm
 • Khối lượng: 6.96g

Charm ống xỏ ngang 14

 • Kích thước: 4cm x 1cm x 0.8cm
 • Khối lượng: 15.18g

Charm ống xỏ ngang 15 

 • Kích thước: 2.5cm x 0.7cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2.8g

Charm ống xỏ ngang 16  

 • Kích thước: 2cm x 0.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.7g

Charm ống xỏ ngang 17 

 • Kích thước: 3.8cm x 1cm x 0.8cm
 • Khối lượng: 5.6g

Charm ống xỏ ngang 18 

 • Kích thước: 2.4cm x 1cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 4.08g