ỐNG TREO

Thông tin cơ bản 

Charm ống treo 1  

 • Kích thước: 0.4cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.6g

Charm ống treo 2 

 • Kích thước: 2cm x 0.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm ống treo 3 

 • Kích thước: 0.4cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.6g

Charm ống treo 4 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1g

Charm ống treo 5 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.9g

Charm ống treo 6 

 • Kích thước: 1.5cm x 1.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm ống treo 7 

 • Kích thước: 0.6cm x 0.4cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.2g

Charm ống treo 8 

 • Kích thước: 0.6cm x 1m x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.6g

Charm ống treo 9 

 • Kích thước: 1.2cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1g

Charm ống treo 10 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.6g

Charm ống treo 11 

 • Kích thước: 1.5cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.1g

Charm ống treo 12

 • Kích thước: 0.5cm x 1cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.9g

Charm ống treo 13

 • Kích thước: 0.7cm x 1.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.6g

Charm ống treo 14

 • Kích thước: 1cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm ống treo 15 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.4g

Charm ống treo 16  

 • Kích thước: 0.7cm x 1.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm ống treo 17 

 • Kích thước: 1.5cm x 0.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm ống treo 18 

 • Kích thước: 0.4cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.9g