MẶT DÂY ĐỰNG ĐÁ

Thông tin cơ bản 

Charm mặt dây đựng đá 1  

 • Kích thước: 1cm x 2.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2.3g

Charm mặt dây đựng đá 2 

 • Kích thước: 2.5cm x 2.8cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 9g

Charm mặt dây đựng đá 3 

 • Kích thước: 2cm x 3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 4g

Charm mặt dây đựng đá 4 

 • Kích thước: 1cm x 2.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 4g

Charm mặt dây đựng đá 5 

 • Kích thước: 1.8cm x 2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 3.2g

Charm mặt dây đựng đá 6 

 • Kích thước: 1cm x 1.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2.1g

Charm mặt dây đựng đá 7 

 • Kích thước: 0.7cm x 1.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2g

Charm mặt dây đựng đá 8 

 • Kích thước: 1.4cm x 2m x 0.3cm
 • Khối lượng: 2.2g

Charm mặt dây đựng đá 9 

 • Kích thước: 2cm x 2.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 4g

Charm mặt dây đựng đá 10 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2g

Charm mặt dây đựng đá 11 

 • Kích thước: 1cm x 2.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 3g