LỒNG ĐỰNG ĐÁ

Thông tin cơ bản 

Charm lồng đựng đá 1  

 • Kích thước: 1.2cm x1.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.94g

Charm lồng đựng đá 2 

 • Kích thước: 1.5cm x 1.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.66g

Charm lồng đựng đá 3 

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.53g

Charm lồng đựng đá 4 

 • Kích thước: 1.5cm x 1.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.5g

Charm lồng đựng đá 5 

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1g

Charm lồng đựng đá 6 

 • Kích thước: 1.4cm x 2.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.9g

Charm lồng đựng đá 7 

 • Kích thước: 0.7cm x 1.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.55g

Charm lồng đựng đá 8 

 • Kích thước: 1cm x 1m x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm lồng đựng đá 9 

 • Kích thước: 1.1cm x 1.1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm lồng đựng đá 10 

 • Kích thước: 1.1cm x 1.1cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.5g

Charm lồng đựng đá 11 

 • Kích thước: 1.3cm x 1.3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.3g

Charm lồng đựng đá 12

 • Kích thước: 0.9cm x 0.9cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.35g

Charm lồng đựng đá 13

 • Kích thước: 1.2cm x 1.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.93g

Charm lồng đựng đá 14

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.93g

Charm lồng đựng đá 15 

 • Kích thước: 0.7cm x 2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.5g

Charm lồng đựng đá 16  

 • Kích thước: 1.3cm x 1.3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.83g

Charm lồng đựng đá 17 

 • Kích thước: 1cm x 0.9cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.6g

Charm lồng đựng đá 18 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1g

Charm lồng đựng đá 19

 • Kích thước: 1.1cm x 1.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.55g

Charm lồng đựng đá 20 

 • Kích thước: 1cm x 1.1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.47g

Charm lồng đựng đá 21

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.25g

Charm lồng đựng đá 22

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.83g

Charm lồng đựng đá 23

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.27g