KIỀNG BẠC LOẠI 1

Thông tin cơ bản 

Charm kiềng bạc loại 1 1  

 • Kích thước: 2cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.4g

Charm kiềng bạc loại 1 2 

 • Kích thước: 2.5cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.9g

Charm kiềng bạc loại 1 3 

 • Kích thước: 2cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm kiềng bạc loại 1 4 

 • Kích thước: 1.5cm x 0.1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.2g

Charm kiềng bạc loại 1 5 

 • Kích thước: 3.5cm x 0.1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.2g

Charm kiềng bạc loại 1 6 

 • Kích thước: 4.2cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm kiềng bạc loại 1 7 

 • Kích thước: 3.7cm x 0.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2.8g

Charm kiềng bạc loại 1 8 

 • Kích thước: 3.5cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.5g

Charm kiềng bạc loại 1 9 

 • Kích thước: 2.5cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.5g

Charm kiềng bạc loại 1 10 

 • Kích thước: 3cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.5g

Charm kiềng bạc loại 1 11 

 • Kích thước: 4cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.9g

Charm kiềng bạc loại 1 12

 • Kích thước: 3cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm kiềng bạc loại 1 13

 • Kích thước: 2.3cm x 0.1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.36g

Charm kiềng bạc loại 1 14

 • Kích thước: 1.5cm x 0.1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.2g