KIỀNG BẠC 2

Thông tin cơ bản 

Charm kiềng bạc 2 1  

 • Kích thước: 3cm x 0.3cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm kiềng bạc 2 2 

 • Kích thước: 4cm x 0.5cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 3.6g

Charm kiềng bạc 2 3 

 • Kích thước: 2.5cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.5g

Charm kiềng bạc 2 4 

 • Kích thước: 3.5cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.9g

Charm kiềng bạc 2 5 

 • Kích thước: 4cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm kiềng bạc 2 6 

 • Kích thước: 1cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm kiềng bạc 2 7 

 • Kích thước: 3cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm kiềng bạc 2 8 

 • Kích thước: 5cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm kiềng bạc 2 9 

 • Kích thước: 4.3cm x 0.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 4.8g

Charm kiềng bạc 2 10 

 • Kích thước: 2.5cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.35g

Charm kiềng bạc 2 11 

 • Kích thước: 1.5cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.4g

Charm kiềng bạc 2 12

 • Kích thước: 2.4cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.6g

Charm kiềng bạc 2 13

 • Kích thước: 3cm x 0.3cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.9g

Charm kiềng bạc 2 14

 • Kích thước: 2cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.4g

Charm kiềng bạc 2 15 

 • Kích thước: 3.5cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.15g

Charm kiềng bạc 2 16  

 • Kích thước: 2cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.37g

Charm kiềng bạc 2 17 

 • Kích thước: 0.9cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.2g

Charm kiềng bạc 2 18 

 • Kích thước: 1.7cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.4g