HỘT BA LỖ

Thông tin cơ bản 

Charm hột ba lỗ 1  

 • Kích thước: 1.4cm x 2.4cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 5.5g

Charm hột ba lỗ 2 

 • Kích thước: 1.1cm x 0.7cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1g

Charm hột ba lỗ 3 

 • Kích thước: 1.4cm x 2.3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 5.3g

Charm hột ba lỗ 4 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.48g

Charm hột ba lỗ 5 

 • Kích thước: 1.2cm x 2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 4.3g

Charm hột ba lỗ 6 

 • Kích thước: 1.4cm x 2.3cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 7g

Charm hột ba lỗ 7 

 • Kích thước: 1.2cm x 2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 3g

Charm hột ba lỗ 8 

 • Kích thước: 1.4cm x 2.3cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 5.36g

Charm hột ba lỗ 9 

 • Kích thước: 1.4cm x 1.6cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.73g