HỒ LÔ TÚI TIỀN

Thông tin cơ bản 

Charm hồ lô túi tiền 1  

 • Kích thước: 1cm x 1.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.45g

Charm hồ lô túi tiền 2 

 • Kích thước: 2cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 3.1g

Charm hồ lô túi tiền 3 

 • Kích thước: 1cm x 1.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.9g

Charm hồ lô túi tiền 4 

 • Kích thước: 1.3cm x 1.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.8g

Charm hồ lô túi tiền 5 

 • Kích thước: 0.7cm x 3.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 3.5g

Charm hồ lô túi tiền 6 

 • Kích thước: 1cm x 1.7cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2.2g

Charm hồ lô túi tiền 7 

 • Kích thước: 0.7cm x 1.3cm x 0.7cm
 • Khối lượng: 1g

Charm hồ lô túi tiền 8 

 • Kích thước: 1cm x 1.8cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2.4g

Charm hồ lô túi tiền 9 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.42g

Charm hồ lô túi tiền 10 

 • Kích thước: 1cm x 1.2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm hồ lô túi tiền 11 

 • Kích thước: 1cm x 1.2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm hồ lô túi tiền 12

 • Kích thước: 1,4cm x 2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 3.3g

Charm hồ lô túi tiền 13

 • Kích thước: 1.5cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm hồ lô túi tiền 14

 • Kích thước: 1cm x 1.5cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.9g

Charm hồ lô túi tiền 15 

 • Kích thước: 1cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm hồ lô túi tiền 16  

 • Kích thước: 1cm x 3cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.8g

Charm hồ lô túi tiền 17 

 • Kích thước: 0.7cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm hồ lô túi tiền 18 

 • Kích thước: 1cm x 2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm hồ lô túi tiền 19 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.36g

Charm hồ lô túi tiền 20 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1g

Charm hồ lô túi tiền 21 

 • Kích thước: 0.6cm x 1.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.42g

Charm hồ lô túi tiền 22 

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.85g