ĐÁ THIÊN NHIÊN CHARM BẠC 1

Thông tin cơ bản 

Đá thiên nhiên charm bạc loại 1 1  

 • Kích thước: 1.7cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 3.4g

Đá thiên nhiên charm bạc loại 1 2 

 • Kích thước: 1cm x 0.7cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.6g

Đá thiên nhiên charm bạc loại 1 3 

 • Kích thước: 1.8cm x 0.9cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2.91g

Đá thiên nhiên charm bạc loại 1 4 

 • Kích thước: 1.5cm x 0.9cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 3.5g

Đá thiên nhiên charm bạc loại 1 5 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.9g

Đá thiên nhiên charm bạc loại 1 6 

 • Kích thước: 1.6cm x 1.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.7g

Đá thiên nhiên charm bạc loại 1 7 

 • Kích thước: 1.6cm x 1cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.9g