CON THÚ XỎ

Thông tin cơ bản 

Charm con thú xỏ 1  

 • Kích thước: 1.5cm x 0.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 3g

Charm con thú xỏ 2 

 • Kích thước: 1.3cm x 2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 4g

Charm con thú xỏ 3 

 • Kích thước: 2cm x 0.7cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 3.5g

Charm con thú xỏ 4 

 • Kích thước: 0.8cm x 1cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.23g

Charm con thú xỏ 5 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.85g

Charm con thú xỏ 6 

 • Kích thước: 1cm x 0.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm con thú xỏ 7 

 • Kích thước: 1.3cm x 1cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.7g

Charm con thú xỏ 8 

 • Kích thước: 1cm x 1.2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm con thú xỏ 9 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm con thú xỏ 10 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm con thú xỏ 11 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 0.2g

Charm con thú xỏ 12

 • Kích thước: 1cm x 1.5cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2.5g

Charm con thú xỏ 13

 • Kích thước: 1.2cm x 4.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 6.5g

Charm con thú xỏ 14

 • Kích thước: 0.7cm x 0.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.2g

Charm con thú xỏ 15 

 • Kích thước: 1.8cm x 1cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 3.38g

Charm con thú xỏ 16  

 • Kích thước: 1cm x 3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 5.2g

Charm con thú xỏ 17 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.6g

Charm con thú xỏ 18 

 • Kích thước: 1cm x 0.7cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1g
 • Giá: VNĐ

Charm con thú xỏ 19 

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm con thú xỏ 20 

 • Kích thước: 0.7cm x 0,8cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.53g

Charm con thú xỏ 21 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1g

Charm con thú xỏ 22 

 • Kích thước: 0.9cm x 0.7cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.5g