CON THÚ TREO LOẠI 1

Thông tin cơ bản 

Charm con thú treo loại 1 1  

 • Kích thước: 1cm x 2.2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm con thú treo loại 1 2 

 • Kích thước: 0.6cm x 2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.83g

Charm con thú treo loại 1 3 

 • Kích thước: 1cm x 1.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.5g

Charm con thú treo loại 1 4 

 • Kích thước: 1.8cm x 1.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm con thú treo loại 1 5 

 • Kích thước: 1.8cm x 1.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm con thú treo loại 1 6 

 • Kích thước: 1cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.28g

Charm con thú treo loại 1 7 

 • Kích thước: 1.5cm x 2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.09g

Charm con thú treo loại 1 8 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm con thú treo loại 1 9 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.7cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.78g

Charm con thú treo loại 1 10 

 • Kích thước: 1.8cm x 2.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.7g

Charm con thú treo loại 1 11 

 • Kích thước: 1.1cm x 0.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.45g

Charm con thú treo loại 1 12

 • Kích thước: 0.7cm x 1.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.4g

Charm con thú treo loại 1 13

 • Kích thước: 2cm x 1.1cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.1g

Charm con thú treo loại 1 14

 • Kích thước: 1.4cm x 2.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm con thú treo loại 1 15 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm con thú treo loại 1 16  

 • Kích thước: 0.8cm x 0.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.17g

Charm con thú treo loại 1 17 

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2g

Charm con thú treo loại 1 18 

 • Kích thước: 1.6cm x 3cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.7g

Charm con thú treo loại 1 19 

 • Kích thước: 1cm x 1.2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2g

Charm con thú treo loại 1 20 

 • Kích thước: 1.1cm x 1.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.43g

Charm con thú treo loại 1 21 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.96g

Charm con thú treo loại 1 22 

 • Kích thước: 1.5cm x 1.1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.6g

Charm con thú treo loại 1 23 

 • Kích thước: 1.3cm x 1.3cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.9g

Charm con thú treo loại 1 24 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.75g

Charm con thú treo loại 1 25 

 • Kích thước: 1.5cm x 2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 3.2g

Charm con thú treo loại 1 26 

 • Kích thước: 0.3cm x 1.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.75g