CON GIÁP TREO

Thông tin cơ bản 

Charm con giáp treo 1  

 • Kích thước: 1cm x 1.9cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.2g

Charm con giáp treo 2 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.5g

Charm con giáp treo 3 

 • Kích thước: 1.1cm x 1.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.3g

Charm con giáp treo 4 

 • Kích thước: 1.7cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm con giáp treo 5 

 • Kích thước: 1cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.3g

Charm con giáp treo 6 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.8cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2g

Charm con giáp treo 7 

 • Kích thước: 1.2cm x 2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2g

Charm con giáp treo 8 

 • Kích thước: 1cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.8g

Charm con giáp treo 9 

 • Kích thước: 1.5cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.3g

Charm con giáp treo 10 

 • Kích thước: 1.3cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.2g

Charm con giáp treo 11 

 • Kích thước: 1.5cm x 2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.7g

Charm con giáp treo 12

 • Kích thước: 1cm x 2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm con giáp treo 13

 • Kích thước: 1.5cm x 2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm con giáp treo 14

 • Kích thước: 1.1cm x 2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm con giáp treo 15 

 • Kích thước: 1.5cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm con giáp treo 16  

 • Kích thước: 1.8cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.5g

Charm con giáp treo 17 

 • Kích thước: 1.5cm x 1.7cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.55g

Charm con giáp treo 18 

 • Kích thước: 1.2cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm con giáp treo 19 

 • Kích thước: 1cm x 1.6cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2.3g

Charm con giáp treo 20 

 • Kích thước: 1cm x 1.6cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2.1g

Charm con giáp treo 21 

 • Kích thước: 1.5cm x 1.5cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2.2g

Charm con giáp treo 22 

 • Kích thước: 1cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.9g

Charm con giáp treo 23 

 • Kích thước: 1.2cm x 2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.8g