CHỤP NGUYÊN HỘT

Thông tin cơ bản 

Charm chụp nguyên hột 1  

  • Kích thước: 1.7cm x 0.7cm x 0.2cm
  • Khối lượng: 1.95g

Charm chụp nguyên hột 2 

  • Kích thước: 1.7cm x 0.7cm x 0.3cm
  • Khối lượng: 2.65g

Charm chụp nguyên hột 3 

  • Kích thước: 1.6cm x 1cm x 0.3cm
  • Khối lượng: 1.4g

Charm chụp nguyên hột 4 

  • Kích thước: 1.8cm x 1.1cm x 0.3cm
  • Khối lượng: 2.1g

Charm chụp nguyên hột 5 

  • Kích thước: 1.7cm x 1cm x 0.2cm
  • Khối lượng: 1.7g