CHÙM TREO CÁC LOẠI

Thông tin cơ bản 

Charm chùm treo các loại 1  

 • Kích thước: 0.7cm x 1.7cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.56g

Charm chùm treo các loại 2 

 • Kích thước: 0.8cm x 2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2.75g

Charm chùm treo các loại 3 

 • Kích thước: 0.9cm x 2.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 3.3g

Charm chùm treo các loại 4 

 • Kích thước: 1.2cm x 2.2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.17g

Charm chùm treo các loại 5 

 • Kích thước: 1.3cm x 2.4cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.09g

Charm chùm treo các loại 6 

 • Kích thước: 1.2cm x 3.4cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 4.55g

Charm chùm treo các loại 7 

 • Kích thước: 1.6cm x 2.6cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2.51g

Charm chùm treo các loại 8 

 • Kích thước: 0.9cm x 2.9cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.09g

Charm chùm treo các loại 9 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.7cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.43g

Charm chùm treo các loại 10 

 • Kích thước: 0.7cm x 2.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2.95g

Charm chùm treo các loại 11 

 • Kích thước: 0.7cm x 2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.07g

Charm chùm treo các loại 12

 • Kích thước: 1.2cm x 1.9cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.61g

Charm chùm treo các loại 13

 • Kích thước: 1.6cm x 2.7cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 3.51g

Charm chùm treo các loại 14

 • Kích thước: 0.7cm x 3.4cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2.6g

Charm chùm treo các loại 15 

 • Kích thước: 0.8cm x 2.2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.22g

Charm chùm treo các loại 16  

 • Kích thước: 0.9cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.19g

Charm chùm treo các loại 17 

 • Kích thước: 0.9cm x 2.9cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.19g

Charm chùm treo các loại 18 

 • Kích thước: 0.9cm x 2.4cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.71g

Charm chùm treo các loại 19 

 • Kích thước: 2.2cm x 2.4cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 3.55g