CHÙM HOA TREO

Thông tin cơ bản 

Charm chùm hoa treo 1  

 • Kích thước: 1.4cm x 2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.2g

Charm chùm hoa treo 2 

 • Kích thước: 1.3cm x 2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2.8g

Charm chùm hoa treo 3 

 • Kích thước: 1cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 3.2g

Charm chùm hoa treo 4 

 • Kích thước: 1cm x 2.1cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 3g

Charm chùm hoa treo 5 

 • Kích thước: 1.2cm x 2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.7g 

Charm chùm hoa treo 6 

 • Kích thước: 1.2cm x 4.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 3.7g

Charm chùm hoa treo 7 

 • Kích thước: 0.8cm x 3cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2.7g 

Charm chùm hoa treo 8 

 • Kích thước: 1.5cm x 3cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 3.3g 

Charm chùm hoa treo 9 

 • Kích thước: 0.8cm x 2.5cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2g 

Charm chùm hoa treo 10 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.3g 

Charm chùm hoa treo 11 

 • Kích thước: 1.2cm x 2.4cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2.28g 

Charm chùm hoa treo 12

 • Kích thước: 1cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.3g 

Charm chùm hoa treo 13

 • Kích thước: 1cm x 1.4cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.6g 

Charm chùm hoa treo 14

 • Kích thước: 2cm x 2.5cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 3.5g 

Charm chùm hoa treo 15 

 • Kích thước: 1.2cm x 2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.7g 

Charm chùm hoa treo 16  

 • Kích thước: 0.8cm x 2.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 3.4g 

Charm chùm hoa treo 17 

 • Kích thước: 0.8cm x 2.2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.5g 

Charm chùm hoa treo 18 

 • Kích thước: 2cm x 3cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.6g 

Charm chùm hoa treo 19 

 • Kích thước: cm x cm x cm
 • Khối lượng: 2.3g