CHARM XỎ NGANG

Thông tin cơ bản 

Charm xỏ ngang 1 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.75g

Charm xỏ ngang 2

 • Kích thước: 1cm x 0.6cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.81g

Charm xỏ ngang 3

 • Kích thước: 0.7cm x 0.6cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.67g

Charm xỏ ngang 4

 • Kích thước: 1.1cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.71g

Charm xỏ ngang 5

 • Kích thước: 0.9cm x 0.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.27g

Charm xỏ ngang 6

 • Kích thước: 0.6cm x 0.6cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1g

Charm xỏ ngang 7

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.09g

Charm xỏ ngang 8

 • Kích thước: 1.5cm x 0.6cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2g

Charm xỏ ngang 9

 • Kích thước: 0.4cm x 0.7cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 3.16g

Charm xỏ ngang 10

 • Kích thước: 1.4cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2.41g

Charm xỏ ngang 11

 • Kích thước: 0.6cm x 0.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.57g

Charm xỏ ngang 12

 • Kích thước: 1.3cm x 0.9cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.18g

Charm xỏ ngang 13

 • Kích thước: 0.8cm x 0.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.42g

Charm xỏ ngang 14 

 • Kích thước: 1cm x 0.6cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 3.74g

Charm xỏ ngang 15

 • Kích thước: 0.7cm x 0.3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.57g

Charm xỏ ngang 16

 • Kích thước: 1.5cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.84g

Charm xỏ ngang 17

 • Kích thước: 1.1cm x 0.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.47g

Charm xỏ ngang 18

 • Kích thước: 0.6cm x 0.6cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.52g

Charm xỏ ngang 19

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.54g

Charm xỏ ngang 20 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.27g

Charm xỏ ngang 21

 • Kích thước: 0.5cm x 0.3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1g

Charm xỏ ngang 22

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.95g

Charm xỏ ngang 23

 • Kích thước: 0.5cm x 0.4cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.33g

Charm xỏ ngang 24

 • Kích thước: 0.7cm x 0.7cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.25g