CHARM TUA RUA

Thông tin cơ bản 

Charm tua rua 1  

 • Kích thước: 3.1cm x 0.7cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 3.15g

Charm tua rua 2 

 • Kích thước: 4.1cm x 0.7cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.35g

Charm tua rua 3 

 • Kích thước: 2.6cm x 0.7cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2.4g

Charm tua rua 4 

 • Kích thước: 2.5cm x 0.7cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.65g

Charm tua rua 5 

 • Kích thước: 3.9cm x 1.7cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.89g

Charm tua rua 6 

 • Kích thước: 3cm x 0.4cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.41g

Charm tua rua 7 

 • Kích thước: 3.5cm x 0.6cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.79g

Charm tua rua 8 

 • Kích thước: 3.6cm x 0.6cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.15g

Charm tua rua 9 

 • Kích thước: 3.6cm x 0.7cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2.64g

Charm tua rua 10 

 • Kích thước: 2.5cm x 0.6cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2.45g

Charm tua rua 11 

 • Kích thước: 3.6cm x 0.4cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.65g