CHARM PHẬT GIÁO

Thông tin cơ bản 

Charm phật giáo 1 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 3.8g

Charm phật giáo 2

 • Kích thước: 1.4cm x 1.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.6g

Charm phật giáo 3

 • Kích thước: 0.4cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm phật giáo 4

 • Kích thước: 0.9cm x 0.6cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.55g

Charm phật giáo 5

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.96g

Charm phật giáo 6

 • Kích thước: 1.2cm x 0.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2.8g

Charm phật giáo 7

 • Kích thước: 1.2cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.45g

Charm phật giáo 8

 • Kích thước: 0.8cm x 0.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm phật giáo 9

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2g

Charm phật giáo 10

 • Kích thước: 1.4cm x1.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 3g

Charm phật giáo 11

 • Kích thước: 1.2cm x 0.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 3.6g

Charm phật giáo 12

 • Kích thước: 1cm x 0.7cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.2g