CHARM PHÁP KHÍ ĐỒNG TÂM

Thông tin cơ bản 

Charm pháp khí đồng tâm 1 

 • Kích thước: 1.6cm x 0.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.8g

Charm pháp khí đồng tâm 2

 • Kích thước: 1.4cm x 1.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2.8g

Charm pháp khí đồng tâm 3

 • Kích thước: 1.3cm x 0.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.95g

Charm pháp khí đồng tâm 4

 • Kích thước: 1.5cm x 0.6cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.95g

Charm pháp khí đồng tâm 5

 • Kích thước: 1.5cm x 0.7cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.8g

Charm pháp khí đồng tâm 6

 • Kích thước: 1.4cm x 0.3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.76g

Charm pháp khí đồng tâm 7

 • Kích thước: 2cm x 0.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm pháp khí đồng tâm 8

 • Kích thước: 1.8cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.63g

Charm pháp khí đồng tâm 9

 • Kích thước: 1.4cm x 0.6cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.65g

Charm pháp khí đồng tâm 10

 • Kích thước: 1.1cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1g

Charm pháp khí đồng tâm 11

 • Kích thước: 1.2cm x 1cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2.09g

Charm pháp khí đồng tâm 12

 • Kích thước: 2cm x 0.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.62g

Charm pháp khí đồng tâm 13

 • Kích thước: 0.8cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.41g

Charm pháp khí đồng tâm 14 

 • Kích thước: 1.3cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.6g

Charm pháp khí đồng tâm 15

 • Kích thước: 1.5cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.06g

Charm pháp khí đồng tâm 16

 • Kích thước: 1.6cm x 0.7cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.8g

Charm pháp khí đồng tâm 17

 • Kích thước: 1 3cm x 1cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2g