CHARM ỐP HOA 8MM

Thông tin cơ bản 

Charm ốp hoa 8mm 1 

 • Kích thước: 0.6cm x 0.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.29g

Charm ốp hoa 8mm 2

 • Kích thước: 0.7cm x 0.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.27g

Charm ốp hoa 8mm 3

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.36g

Charm ốp hoa 8mm 4

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.27g

Charm ốp hoa 8mm 5

 • Kích thước: 0.8cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.25g

Charm ốp hoa 8mm 6

 • Kích thước: 0.4cm x 0.6cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.4g

Charm ốp hoa 8mm 7

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.2g

Charm ốp hoa 8mm 8

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.33g

Charm ốp hoa 8mm 9

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.28g

Charm ốp hoa 8mm 10

 • Kích thước: 0.5cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.19g

Charm ốp hoa 8mm 11

 • Kích thước: 0.7cm x 0.4cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.31g

Charm ốp hoa 8mm 12

 • Kích thước: 0.7cm x 0.4cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.34g

Charm ốp hoa 8mm 13

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.2g

Charm ốp hoa 8mm 14 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.66g

Charm ốp hoa 8mm 15

 • Kích thước: 0.6cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.18g

Charm ốp hoa 8mm 16

 • Kích thước: 0.8cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.25g

Charm ốp hoa 8mm 17

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.29g

Charm ốp hoa 8mm 18

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.28g

Charm ốp hoa 8mm 19

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.27g

Charm ốp hoa 8mm 20 

 • Kích thước: 0.7cm x 0.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm ốp hoa 8mm 21

 • Kích thước: 0.8cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.4g

Charm ốp hoa 8mm 22

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.34g

Charm ốp hoa 8mm 23

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.22g

Charm ốp hoa 8mm 24

 • Kích thước: 0.5cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.13g

Charm ốp hoa 8mm 25

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.24g