CHARM ỐP HOA 6MM

Thông tin cơ bản 

Charm ốp hoa 6mm 1 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.13g

Charm ốp hoa 6mm 2

 • Kích thước: 0.5cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.14g

Charm ốp hoa 6mm 3

 • Kích thước: 0.6cm x 0.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.19g

Charm ốp hoa 6mm 4

 • Kích thước: 0.4cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.12g

Charm ốp hoa 6mm 5

 • Kích thước: 0.5cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.12g

Charm ốp hoa 6mm 6

 • Kích thước: 0.4cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.16g

Charm ốp hoa 6mm 7

 • Kích thước: 0.5cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.12g

Charm ốp hoa 6mm 8

 • Kích thước: 0.4m x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.18g

Charm ốp hoa 6mm 9

 • Kích thước: 0.4cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.21g

Charm ốp hoa 6mm 10

 • Kích thước: 0.6cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.19g