CHARM ỐP HOA 10MM

Thông tin cơ bản 

Charm ốp hoa 10mm 1 

 • Kích thước: 1cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.42g

Charm ốp hoa 10mm 2

 • Kích thước: 0.7cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.35g

Charm ốp hoa 10mm 3

 • Kích thước: 1cm x 0.4cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.27g

Charm ốp hoa 10mm 4

 • Kích thước: 0.8cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.23g

Charm ốp hoa 10mm 5

 • Kích thước: 1cm x 0.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm ốp hoa 10mm 6

 • Kích thước: 0.9cm x 0.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.73g

Charm ốp hoa 10mm 7

 • Kích thước: 0.9cm x 0.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.5g

Charm ốp hoa 10mm 8

 • Kích thước: 1.1cm x 0.4cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.6g

Charm ốp hoa 10mm 9

 • Kích thước: 0.1cm x 0.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.35g

Charm ốp hoa 10mm 10

 • Kích thước: 1.2cm x 0.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.65g

Charm ốp hoa 10mm 11

 • Kích thước: 0.9cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm ốp hoa 10mm 12

 • Kích thước: 0.8cm x 0.4cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.55g

Charm ốp hoa 10mm 13

 • Kích thước: 1cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.5g

Charm ốp hoa 10mm 14 

 • Kích thước: 1.1cm x 0.4cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm ốp hoa 10mm 15

 • Kích thước: 0.8cm x 0.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.33g