CHARM HÌNH HỌC

Thông tin cơ bản 

Charm hình học 1  

 • Kích thước: 1cm x 1.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm hình học 2 

 • Kích thước: 1cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm hình học 3 

 • Kích thước: 1cm x 0.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.2g

Charm hình học 4 

 • Kích thước: 0.8cm x 1cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm hình học 5 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm hình học 6 

 • Kích thước: 1.2cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2g

Charm hình học 7 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm hình học 8 

 • Kích thước: 1.5cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2g

Charm hình học 9 

 • Kích thước: 1cm x 0.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2g

Charm hình học 10 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm hình học 11 

 • Kích thước: 1.5cm x 1.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 6g

Charm hình học 12

 • Kích thước: 1cm x0.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm hình học 13

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm hình học 14

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm hình học 15 

 • Kích thước: 1.5cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2g

Charm hình học 16  

 • Kích thước: 1.5cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 3.2g

Charm hình học 17 

 • Kích thước: 1cm x 0.7cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.4g

Charm hình học 18 

 • Kích thước: 0.7cm x 0.9cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.8g