CHARM CHẶN NHỎ

Thông tin cơ bản 

Charm chặn nhỏ 1 

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.64g

Charm chặn nhỏ 2

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm chặn nhỏ 3

 • Kích thước: 0.7cm x 0.3cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.85g

Charm chặn nhỏ 4

 • Kích thước: 0.6cm x 0.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.63g

Charm chặn nhỏ 5

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.73g

Charm chặn nhỏ 6

 • Kích thước: 0.9cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.98g

Charm chặn nhỏ 7

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.6cm
 • Khối lượng: 0.63g

Charm chặn nhỏ 8

 • Kích thước: 0.6cm x 0.1cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.44g

Charm chặn nhỏ 9

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.54g

Charm chặn nhỏ 10

 • Kích thước: 0.7cm x 0.3cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 0.27g

Charm chặn nhỏ 11

 • Kích thước: 0.6cm x 0.7cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.32g

Charm chặn nhỏ 12

 • Kích thước: 0.8cm x 0.2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 0.55g

Charm chặn nhỏ 13

 • Kích thước: 0.7cm x 0.3cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.53g

Charm chặn nhỏ 14 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.4cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm chặn nhỏ 15

 • Kích thước: 0.7cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.72g

Charm chặn nhỏ 16

 • Kích thước: 0.5cm x 0.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.43g

Charm chặn nhỏ 17

 • Kích thước: 0.5cm x 0.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.16g