CHARM CHẶN LỚN

Thông tin cơ bản 

Charm chặn lớn 1 

 • Kích thước: 0.4cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.2g

Charm chặn lớn 2

 • Kích thước: 0.5cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.46g

Charm chặn lớn 3

 • Kích thước: 0.4cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.31g

Charm chặn lớn 4

 • Kích thước: 0.4cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.32g

Charm chặn lớn 5

 • Kích thước: 0.3cm x 0.15cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.14g

Charm chặn lớn 6

 • Kích thước: 0.5cm x 0.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.48g

Charm chặn lớn 7

 • Kích thước: 0.4cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.38g

Charm chặn lớn 8

 • Kích thước: 0.5cm x 0.1cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.14g

Charm chặn lớn 9

 • Kích thước: 0.4cm x 0.1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.13g

Charm chặn lớn 10

 • Kích thước: 0.5cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.34g

Charm chặn lớn 11

 • Kích thước: 0.6cm x 0.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.41g

Charm chặn lớn 12

 • Kích thước: 0.6cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.46g

Charm chặn lớn 13

 • Kích thước: 0.5cm x 0.1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.24g

Charm chặn lớn 14 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.2cm x 0.15cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm chặn lớn 15

 • Kích thước: 0.5cm x 0.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.47g