CHARM CHẶN HOA

Thông tin cơ bản 

Charm chặn hoa 1 

 • Kích thước: 0.2cm x 0.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.19g

Charm chặn hoa 2

 • Kích thước: 0.7cm x 0.7cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.12g

Charm chặn hoa 3

 • Kích thước: 1cm x 0.6cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.31g

Charm chặn hoa 4

 • Kích thước: 0.6cm x 0.6cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.88g

Charm chặn hoa 5

 • Kích thước: 0.7cm x 0.4cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.57g

Charm chặn hoa 6

 • Kích thước: 0.5cm x 0.4cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.55g

Charm chặn hoa 7

 • Kích thước: 0.5cm x 0.2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.28g

Charm chặn hoa 8

 • Kích thước: 0.8cm x 0.4cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.28g

Charm chặn hoa 9

 • Kích thước: 0.3cm x 0.45cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.45g

Charm chặn hoa 10

 • Kích thước: 0.4cm x 0.4cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.54g

Charm chặn hoa 11

 • Kích thước: 0.6cm x 0.3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.35g

Charm chặn hoa 12

 • Kích thước: 0.5cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.51g

Charm chặn hoa 13

 • Kích thước: 0.5cm x 0.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.24g

Charm chặn hoa 14 

 • Kích thước: 0.9cm x 0.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.59g

Charm chặn hoa 15

 • Kích thước: 0.4cm x 0.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.26g

Charm chặn hoa 16

 • Kích thước: 0.8cm x 0.4cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 0.65g

Charm chặn hoa 17

 • Kích thước: 0.5cm x 0.3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.31g

Charm chặn hoa 18

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.64g

Charm chặn hoa 19

 • Kích thước: 0.5cm x 0.3cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.25g

Charm chặn hoa 20 

 • Kích thước: 0.3cm x 0.3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.17g

Charm chặn hoa 21

 • Kích thước: 0.7cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.67g

Charm chặn hoa 22

 • Kích thước: 0.6cm x 0.3cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.65g

Charm chặn hoa 23

 • Kích thước: 0.6cm x 0.4cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.62g

Charm chặn hoa 24

 • Kích thước: 0.6cm x 0.3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.71g