CHARM CHẶN BI

Thông tin cơ bản 

Charm chặn bi 1 

 • Kích thước: 0.3cm x 0.3cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.36g

Charm chặn bi 2

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.41g

Charm chặn bi 3

 • Kích thước: 0.4cm x 0.3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.27g

Charm chặn bi 4

 • Kích thước: 0.4cm x 0.2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm chặn bi 5

 • Kích thước: 0.6cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.46g

Charm chặn bi 6

 • Kích thước: 0.3cm x 0.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.15g

Charm chặn bi 7

 • Kích thước: 0.5cm x 0.4cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.37g

Charm chặn bi 8

 • Kích thước: 0.3cm x 0.4cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.23g

Charm chặn bi 9

 • Kích thước: 0.4cm x 0.3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.31g

Charm chặn bi 10

 • Kích thước: 0.3cm x 0.3cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.48g