CHARM BẠC TREO

Thông tin cơ bản 

Charm bạc treo 1  

 • Kích thước: 0.8cm x 1.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.68g

Charm bạc treo 2 

 • Kích thước: 1cm x 1.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.1g

Charm bạc treo 3 

 • Kích thước: 0.6cm x 1.2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.4g

Charm bạc treo 4 

 • Kích thước: 0.8cm x 3.2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2.8g

Charm bạc treo 5 

 • Kích thước: 0.6cm x 1.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1g

Charm bạc treo 6 

 • Kích thước: 1.5cm x 2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.7g

Charm bạc treo 7 

 • Kích thước: 0.4cm x 2.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2g

Charm bạc treo 8 

 • Kích thước: 1.5cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.3g

Charm bạc treo 9 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.6cm x 0.6cm
 • Khối lượng: 1g

Charm bạc treo 10 

 • Kích thước: 0.9cm x 1.4cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.65g

Charm bạc treo 11 

 • Kích thước: 1cm x 2.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.8g

Charm bạc treo 12

 • Kích thước: 1cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.5g

Charm bạc treo 13

 • Kích thước: 1.3cm x 1.4cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm bạc treo 14

 • Kích thước: 1.3cm x 1.6cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.3g

Charm bạc treo 15 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm bạc treo 16  

 • Kích thước: 1cm x 1.6cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm bạc treo 17 

 • Kích thước: 0.8cm x 1.4cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.3g

Charm bạc treo 18 

 • Kích thước: 1cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2g

Charm bạc treo 19 

 • Kích thước: 1cm x 1.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.8g

Charm bạc treo 20 

 • Kích thước: 1.5cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.7g