CÁ TREO + XỎ

Thông tin cơ bản 

Charm cá treo + xỏ 1  

 • Kích thước: 1.6cm x 0.7cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.88g

Charm cá treo + xỏ 2 

 • Kích thước: 1.7cm x 1.7cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 3.82g

Charm cá treo + xỏ 3 

 • Kích thước: 1.6cm x 1.5cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 4.06g

Charm cá treo + xỏ 4 

 • Kích thước: 0.9cm x 0.6cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.65g

Charm cá treo + xỏ 5 

 • Kích thước: 0.7cm x 0.4cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.61g

Charm cá treo + xỏ 6 

 • Kích thước: 0.7cm x 0.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.71g

Charm cá treo + xỏ 7 

 • Kích thước: 1.8cm x 1.9cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 2.35g

Charm cá treo + xỏ 8 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.26g

Charm cá treo + xỏ 9  

 • Kích thước: 2.2cm x 1.2cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.69g

Charm cá treo + xỏ 10 

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.75g

Charm cá treo + xỏ 11

 • Kích thước: 2.2cm x 1.6cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.53g

Charm cá treo + xỏ 12 

 • Kích thước: 1.9cm x 1.4cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.95g

Charm cá treo + xỏ 13 

 • Kích thước: 2.4cm x 0.7cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2.25g

Charm cá treo + xỏ 14 

 • Kích thước: 1.6cm x 0.9cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2.63g

Charm cá treo + xỏ 15 

 • Kích thước: 1.4cm x 1.9cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.75g

Charm cá treo + xỏ 16 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.7cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.45g

Charm cá treo + xỏ 17 

 • Kích thước: 1cm x 0.9cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.29g

Charm cá treo + xỏ 18 

 • Kích thước: 2.5cm x1.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 3.12g