BIỂN TREO

Thông tin cơ bản 

Charm biển treo 1  

 • Kích thước: 2cm x 2.5cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.65g

Charm biển treo 2 

 • Kích thước: 2cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.2g

Charm biển treo 3 

 • Kích thước: 1cm x 2.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 1.3g

Charm biển treo 4 

 • Kích thước: 1.1cm x 1.1cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.93g

Charm biển treo 5 

 • Kích thước: 1cm x 2.5cm x 0.5cm
 • Khối lượng: 1.8g

Charm biển treo 6 

 • Kích thước: 1cm x1.5cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2g

Charm biển treo 7 

 • Kích thước: 1.5cm x 1.5cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 3g

Charm biển treo 8 

 • Kích thước: 1.1cm x 1.1cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm biển treo 9 

 • Kích thước: 1cm x 1.8cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 0.6g

Charm biển treo 10 

 • Kích thước: 2cm x 1.8cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 0.43g

Charm biển treo 11 

 • Kích thước: 2cm x 2cm x 0.3cm
 • Khối lượng: 2g

Charm biển treo 12 

 • Kích thước: 1.5cm x 1.2cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.9g

Charm biển treo 13 

 • Kích thước: 1.5cm x 2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 2.2g

Charm biển treo 14

 • Kích thước: 1cm x 2.2cm x 0.4cm
 • Khối lượng: 1.8g