BI TRÒN 8MM

Thông tin cơ bản 

Charm bi tròn 8mm 1  

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.32g

Charm bi tròn 8mm 2 

 • Kích thước: 0.7cm x 0.7cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.38g

Charm bi tròn 8mm 3 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.6g

Charm bi tròn 8mm 4 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.45g

Charm bi tròn 8mm 5 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.3g

Charm bi tròn 8mm 6 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.76g

Charm bi tròn 8mm 7 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.6g

Charm bi tròn 8mm 8 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 0.7g

Charm bi tròn 8mm 9 

 • Kích thước: 0.7cm x 0.7cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.92g

Charm bi tròn 8mm 10 

 • Kích thước: 0.5cm x 0.5cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.85g

Charm bi tròn 8mm 11

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.85g

Charm bi tròn 8mm 12  

 • Kích thước: 0.6cm x 0.6cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.3g

Charm bi tròn 8mm 13 

 • Kích thước: 0.6cm x 0.6cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.23g

Charm bi tròn 8mm 14 

 • Kích thước: 0.7cm x 0.7cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1g

Charm bi tròn 8mm 15 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.62g