BI TRÒN 10MM

Thông tin cơ bản 

Charm bi tròn 10mm 1  

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2g

Charm bi tròn 10mm 2 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm bi tròn 10mm 3 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm bi tròn 10mm 4 

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2g

Charm bi tròn 10mm 5 

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2g

Charm bi tròn 10mm 6 

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2g

Charm bi tròn 10mm 7 

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.65g

Charm bi tròn 10mm 8 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.7g

Charm bi tròn 10mm 9 

 • Kích thước: 1.3cm x 1.3cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 3g

Charm bi tròn 10mm 10 

 • Kích thước: 0.3cm x 0.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.3g

Charm bi tròn 10mm 11

 • Kích thước: 0.9cm x 0.9cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.2g

Charm bi tròn 10mm 12 

 • Kích thước: 1cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm bi tròn 10mm 13 

 • Kích thước: 0.9cm x 0.9cm x 0.2cm
 • Khối lượng: 2.1g

Charm bi tròn 10mm 14 

 • Kích thước: 0.8cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 0.7g