BI GỖ BỌC BẠC

Thông tin cơ bản 

Charm bi gỗ bọc bạc 1  

 • Kích thước: 1cm x 0.9cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.6g

Charm bi gỗ bọc bạc 2 

 • Kích thước: 1.3cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2.8g

Charm bi gỗ bọc bạc 3 

 • Kích thước: 1.5cm x 1.3cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 3.6g

Charm bi gỗ bọc bạc 4 

 • Kích thước: 1.1cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 1.9g

Charm bi gỗ bọc bạc 5 

 • Kích thước: 1.4cm x 1.1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2.9g

Charm bi gỗ bọc bạc 6 

 • Kích thước: 1cm x 0.8cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2g

Charm bi gỗ bọc bạc 7 

 • Kích thước: 1.2cm x 1cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2.3g

Charm bi gỗ bọc bạc 8 

 • Kích thước: 1.2cm x 1.2cm x 0.1cm
 • Khối lượng: 2.6g